Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Drevenice na celoročnú prevádzku


pre malý súčiniteľ tepelnej vodivosti

Vykurovanie drevenice v zimnom období

Pri každej stavbe je otázka riešenia zabezpečenia tepla v zimnom období a chladu v letnom období. Taktiež je to aj pri drevenici. Jednoznačná odpoveď neexistuje. Musíme sa rozhodnúť aký zdroj energie, čiže aké palivo chceme využívať a aký vykurovací systém chceme zrealizovať.


Ako drevenicu vykurovať?

Naša spoločnosť rešpektuje rozhodnutie investora za podmienky dodržania bezpečnostných predpisov. Nám sa ukazuje ako najvhodnejší kombinovaný vykurovací systém.

Konkrétne tepelné čerpadlo vzduch – voda, ktorým sa vyhrieva podlaha a zároveň ohrieva úžitková voda v kombinácii s teplovzdušným kozubom resp. krbovými kachľami.

Kozub či krbové kachle sú okrasou drevenice a majú významnú priestorovo tvornú funkciu. Zároveň príjemne dopĺňajú vyhriatu podlahu tepelným čerpadlom, ktoré je výrazne energeticky racionálnejšie ako priame elektrické kúrenie. Tepelné čerpadlo Vám umožňuje pri nízkych nákladoch udržiavať stabilnú teplotu v drevenici aj v čase keď ju nevyužívate. Drevenica sa Vám za to odvďačí dlhovekosťou.

Naša spoločnosť odporúča tepelné čerpadlá NIBE, ktoré sú výborným kompromisom medzi cenou, efektivitou a trvanlivosťou.

.

Zatepľovanie obvodových stien drevenice

Drevenice sú v súčasnosti realizované ako:

  • zruby z guliačov ako jednoplášťové steny,
  • drevenice z rezaných hranolov ako jednoplášťové steny,
  • drevenice zo suchých lepených hranolov KVH / BSH ako jednoplášťové steny,
  • drevenice zo suchých lepených hranolov KVH / BSH ako dvojplášťové steny (drevo - tepelná izolácia - drevo),
  • drevenice ako sendvičové steny (z interiéru drevený obklad - tepelná izolácia - z exterieru KVH / BSH lepený hranol).

Na splnenie energetického kritéria nových obytných budov v súlade s STN 73 0540-2 je potrebné okrem vhodne zvolenej obalovej konštrukcie realizovať aj dodatočné opatrenia vo forme tepelnej ochrany ostatných konštrukčných častí stavby, využitia tepelných ziskov zo slnečného žiarenia, zabudovania rekuperačného zariadenia, tepelného čerpadla a podobne. Možno však povedať, že pri štandardnom návrhu v súlade s normatívnymi požiadavkami (tepelnotechnické vlastnosti, vzduchová tesnosť) a pri presnom a dôslednom zrealizovaní všetkých konštrukcií a konštrukčných detailov najmä obvodových stien, drevenicové systémy spĺňajú energetické kritérium.

Dlhodobo prebiehajúci výskum v reálne obývaných dreveniciach nízku spotrebu energie na vykurovanie potvrdzuje a dokonca, že reálne tepelné straty sú v prípade drevenice z lepených hranolov nižšie ako vypočítané..

Zároveň výskumy potvrdzujú, že zruby z guliačov majú výrazne vyššie čiže horšie tepelné straty cez stenu ako drevenice z hranolov.

.

Vysoká akumulačná schopnosť


Prirodzená vlastnosť masívneho dreva – ochrana interiéru pred prehriatím

Pre kvalitu bývania je dôležité, aby v interiéri počas leta prudko nekolísala teplota a neprehrieval sa.

Z toho dôvodu naši architekti starostlivo navrhujú v interiéri kombináciu izolačných a akumulačných materiálov.

V interiérových priestoroch, i napriek tomu, že sa jedná o drevenicu, architekti navrhnú niektoré časti deliacich zvislých konštrukcií (napr. za pecou, krbom alebo v kuchyni) z hutných keramických prvkov (plná pálená tehla, vápenno-piesková tehla) kvôli vytvoreniu tzv. akumulačného jadra. Taktiež sa dbá na vyvážený podiel akumulačných hutných podláh z keramiky a ostatných podláh. Akumulačné jadro nám zabezpečí zmiernenie kolísania teplôt v drevenici v lete i v zime.

Taktiež sa kladie dôraz na akumulačnú a tepelnoizolačnú funkciu strešného plášťa drevenice, a to navrhnutím nadkrokvovej izolácie z drevovláknitých dosák (STEICO special).

Z tepelnoizolačných materiálov práve drevovláknité dosky vykazujú najvyššiu akumulácia tepelného toku a sú najvhodnejším materiálom na drevených stavbách.

.

Spracovanie drevenej konštrukcie na CNC drevoobrábacom centre

.

Objemová stabilita lepeného masívneho dreva – presné dielenské opracovanie

Okrem iných už spomínaných kladných vlastností obvodových stien drevenice z pohľadu stavebnej fyziky je nemenej dôležitou vlastnosťou  vzduchotesnosť spojov jednotlivých častí obvodového plášťa drevenice z lepených hranolov.


Tie je možné zabezpečiť:

  • objemovou stabilitou dreva – používame suché lepené drevo BSH a KVH,
  • presným spracovaním frézovaného detailu spoja – spracovanie jednotlivých drevených prvkov drevenice sa realizuje na CNC zariadeniach s takmer strojárskou presnosťou, okrem iného aj s úpravou pre elektrickú inštaláciu vedenú v stenách drevenice,
  • vložením komprimačnej pásky do styku spoja - vodorovné spoje sú tvorené z viacnásobnej pero-drážky, v ktorých je vložená tesniaca komprimačná páska.


Predpríprava na káblové rozvody ELI a rozvody ZTI

Rozvody káblov po povrchu stien drevenice je jednoduché riešenie, avšak je to nevkusné. Je preto potrebné mať vypracovanú dokumentáciu elektroinštalácie NN a slaboprúdovej inštalácie už pred výrobou drevenice, tak sa káblové trasy vyrobia počas opracovania jednotlivých hranolov na drevoobrábacom centre.